• «Սասնա Ծռեր»-ի պաշտպանները չմտան նիստերի դահլիճ

  ՊՊԾ գունդը գրաված «Սասնա Ծռեր» խմբավորման 14 անդամների գործով դատական նիստն սկսվեց 25 րոպե ուշացումով և առանց պաշտպանների:

  Այսօր Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում` փաստաբաններ Մուշեղ Շուշանյանն ու Արայիկ Պապիկյանը չկարողացան մտնել ներս, քանի որ կարգադրիչները նրանց թույլ չտվեցին: Պատճառը ինչպես նախորդ նիստերին, այնպես էլ այս նիստին` մետաղորսիչ սարքի արձակած ազդանշանն էր:

  Կարդալ ավելին

 • ՍԴ-ն որոշում է կայացրել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի

  ՀՀ Սահմանադրական դատարանը դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «Արման Սահակյանի դիմումի  հիման  վրա՝  ՀՀ  քաղաքացիական դատավարության  օրենսգրքի  74-րդ և 75-րդ  հոդվածների`           Հայաստանի Հանրապետության  Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը:

  Սահմանադրական կոնկրետ վերահսկողության շրջանակներում դիմողն ըստ էության վիճարկում է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 74-րդ և 75-րդ հոդվածներով նախատեսված՝ օրերով հաշվարկվող ժամկետների հաշվարկման կարգի սահմանադրականությունը։ ՀՀ սահմանադրական դատարանն անհրաժեշտ է համարում անդրադարձ կատարել վերոհիշյալ հոդված- ների համապատասխան դրույթների սահմանադրաիրավական բովանդակության բացահայտմանն այդ համատեքստում:

  Սույն գործի քննության շրջանակներում Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է հետևյալը.

  ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 74-րդ հոդվածն ամրագրում է ժամկետների հաշվարկի կարգը՝ նախատեսելով երկու իրավիճակ. առաջին` երբ դատավարական ժամկետը հաշվարկվում է ստույգ օրացուցային տարով, ամսով և ամսաթվով, երկրորդ՝ որոշակի ժամանակահատվածով: Ընդ որում, օրենսդիրը հիշյալ օրենսգրքով չի մանրամասնել «որոշակի ժամանակա- հատված» եզրույթի բովանդակությունը, սակայն «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածով ամրագրել է, որ իրավական ակտերով սահմանված ժամկետը որոշվում է օրացուցային տարով, ամսով, ամսաթվով կամ տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով, օրերով կամ ժամերով հաշվարկվող որոշակի ժամանակահատվածի ավարտով:

  Վերոգրյալ երկու իրավական ակտերի համադրված վերլուծության արդյուն- քում Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ ՀՀ քաղաքացիական դատա- վարության օրենսգրքով նախատեսված որոշակի ժամանակահատվածով որոշվող ժամկետը, ի թիվս այլնի, կարող է հաշվարկվել օրերով, որոնցում ներառվում են ոչ աշխատանքային օրերը: Նման դիրքորոշման համար հիմք է հանդիսանում նաև ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերությունը, որն ամրագրում է` այն դեպքում, երբ ժամկետի վերջին օրը ոչ աշխատանքային օր է, ժամկետի ավարտման օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքային օրը: Այսինքն` «օր» եզրույթն ընդգրկում է  նաև  ոչ աշխատանքային օրը:

  Բացի դրանից, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 85-րդ հոդվածով նախատեսվում է, որ եթե օրենքով կամ տվյալ իրավահարաբերությունը կարգավորող օրենսդրական ակտով սահմանված է ժամկետների հաշվարկման այլ կարգ, ապա տվյալ ակտով կարգավորվող իրավահարաբերությունների ժամանակ կիրառվում է այդ օրենքով կամ իրավահարաբերությունը կարգավորող օրենսդրական ակտով սահմանված  ժամկետների  հաշվարկման    կարգը:  Այսինքն`   «Իրավական   ակտերի    մասին»  ՀՀ    օրենքի   85-րդ    հոդվածը    թույլ է տալիս, պայմանավորված կոնկրետ իրավահարաբերության առանձնահատկութ- յուններով, կոնկրետ օրենսդրական ակտով նախատեսել ժամկետների, այդ թվում՝ դատավարական, հաշվարկման այլ կարգ:

  Այս կապակցությամբ Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը չի նախատեսում դատավա- րական ժամկետների հաշվարկման հատուկ կարգ, ինչպես դա արվել է, օրինակ, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում: Մասնավորապես, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ուժով օրերով հաշվարկ- վող ժամկետներում չեն ներառվում օրենքով նախատեսված ոչ աշխատանքային օրերը, իսկ օրացուցային օրերով հաշվարկվող ժամկետներում ներառվում են հանգստյան և օրենքով նախատեսված ոչ աշխատանքային օրերը:

  Վերոգրյալի կապակցությամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանը հարկ է համարում անդրադառնալ նաև «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասին, համաձայն որի` «Նորմատիվ իրավական ակտում միևնույն հասկացությունը սահմանելիս կամ միևնույն միտքն արտահայտելիս պետք է կիրառվեն միևնույն բառերը, տերմինները կամ բառակապակցությունները` որոշակի հերթականությամբ: Իրավական ակտում տարբեր հասկացությունները չեն կարող օգտագործվել միևնույն տերմինով»։ Այսինքն, «օրեր» հասկացությունը հաշվարկման տեսանկյունից չի կարող տարբեր բովանդակություն ներառել, եթե կիրառվում է միևնույն իրավական ակտում:

  Այդ առումով, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքերում ‹‹օրեր» եզրույթը հաշվարկման տեսանկյունից կարող է ունենալ տարբեր բովանդակություն:

  Վերոգրյալի հաշվառմամբ` Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ տվյալ դեպքում առկա չեն իրավական անորոշություն և օրենքի բաց, քանի որ, նախ` քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում օրենսդիրն ուղղա- կիորեն նախատեսել է, որ օրերով հաշվարկվող ժամկետներում ներառվում են նաև ոչ աշխատանքային օրերը, երկրորդ` քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում   օրենսդիրն   անհրաժեշտ   չի   համարել   ՀՀ  վարչական  դատավարության օրենսգրքի նմանությամբ նախատեսել որևէ հատուկ կանոնակարգում դատավարական ժամկետներում ոչ աշխատանքային օրերը չընդգրկելու վերա- բերյալ: Այսինքն, ըստ օրենսդրի` քաղաքացիական դատավարության շրջանակ- ներում դատավարական ժամկետի ընթացքը հոսում է անընդհատ՝ ներառելով ցանկացած օր՝ աշխատանքային, թե ոչ աշխատանքային:

  Անդրադառնալով քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում հաշվարկվող դատավարական ժամկետների մեջ ոչ աշխատանքային օրերը ներառելու և դատական պաշտպանության ու արդար դատաքննության իրավունք- ների համադրության հարցին` Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում դատավարական ժամկետ- ների մեջ ոչ աշխատանքային օրերը ներառելը չի խոչընդոտում դատական պաշտպանության և արդար դատաքննության իրավունքների իրացման հնարավորությանը, քանի որ առկա են օրենսդրական երաշխիքներ: Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 233-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահ- մանում է, որ վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին որոշմամբ վճռաբեկ դատա- րանը սահմանում է մինչև մեկամսյա ժամկետ` ձևական սխալները շտկելու և վճռաբեկ բողոքը կրկին ներկայացնելու համար: Այսինքն` օրենսդրորեն անձին տրամադրվում է որոշակի ժամանակահատված թույլ տրված սխալներն ուղղելու և վճռաբեկ բողոքը կրկին ներկայացնելու համար:

  Օրենսդրական մյուս երաշխիքի առնչությամբ Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 75-րդ հոդվածը նաև ամրագրում է, որ այն դեպքում, երբ ժամկետի վերջին օրը ոչ աշխատանքային օր է, ժամկետի ավարտման օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքային օրը: Սա ևս մեկ երաշխիք է դատավարական ժամկետների հաշվարկի արդյունավետ իրացման և անձի կողմից իր պարտականությունների իրացման համար:

  Ելնելով  գործի  քննության արդյունքներից և  ղեկավարվելով  ՀՀ Սահմանադրության (2005 թվականի փոփոխություններով) 100-րդ հոդվածի 1-ին կետով, 102-րդ հոդվածով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 63, 64 և 69-րդ հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը։

    Ո Ր Ո Շ Ե Ց.

  1. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 74-րդ հոդվածը համա- պատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:
  2. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 75-րդ հոդվածը համա- պատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:
  3. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (2005 թվականի փո- փոխություններով) 102-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնա- կան է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

   

  Կարդալ ավելին

 • Կարեն Կարապետյանը հանձնարարել է պատասխանատուներին համալիր վերլուծություն ներկայացնել անտառհատումների ծավալի և անտառտնտեսությունների գործունեության վերաբերյալ

  Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մոտ այսօր տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են օրեր առաջ Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև անտառային ոլորտի բարեփոխումների ընթացքը: 

  Կարդալ ավելին

գլխավոր լուրեր

«ՆԱԻՐԻՏ» ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ. ԵՎՐՈՊԱՅԻՑ ԺԱՄԱՆԱԾ ՆԵՐԴՆՈՂՆԵՐԸ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ

«ՆԱԻՐԻՏ» ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ. ԵՎՐՈՊԱՅԻՑ ԺԱՄԱՆԱԾ ՆԵՐԴՆՈՂՆԵՐԸ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ

«Նաիրիտ» գործարանի վերագործարկման հարցը բանակցությունների փուլում է։ Ներդրում անել պատրաստվող «Եվրամիություն-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոն» հոլդինգի ներկայացուցիչները երեկ հանդիպել են կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց «Նաիրիտ» գործարանի նախկին տնօրեն, նաև

Կարդալ ավելին

ԹԵ ԻՆՉ ԵՂԱՎ ՀԵՏՈ, ԵՐԲ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՆԵՐԻՆ ԳՈՐԻՍԻ ԲԱՆՏ ՏԵՂԱՓՈԽՈՂ ՄԵՔԵՆԱՆ ԽԱՓԱՆՎԵՑ. 23 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ(ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

ԹԵ ԻՆՉ ԵՂԱՎ ՀԵՏՈ, ԵՐԲ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՆԵՐԻՆ ԳՈՐԻՍԻ ԲԱՆՏ ՏԵՂԱՓՈԽՈՂ ՄԵՔԵՆԱՆ ԽԱՓԱՆՎԵՑ. 23 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ(ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

Ոստիկանությունը հրապարակում է 23 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքի մանրամասները, թե ինչպես 22 կալանավորներին տեղափոխող մեքենան խափանվեց, ապա մեքենան փոխելուց հետո ձյան պատճառով մի քանի ոստիկան իջան թափքից, ինչից էլ սկսեց ողբերգությունը. կալանավորներն օգտվեցին ստեղծած իրավիճակից, որին արդյունքում սպանվեց լեյտենանտ Արսեն Մելիքյանը:

Կարդալ ավելին

ՑՈՐԵՆԻ ԱԼՅՈՒՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՆՈՐ ՓՈՒԼՈՒՄ Է

ՑՈՐԵՆԻ ԱԼՅՈՒՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՆՈՐ ՓՈՒԼՈՒՄ Է

Օգոստոսի 3-ին, Կառավարության առաջիկա նիստի ժամանակ Առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը կներկայացնի և քննարկման կդրվի «Հայաuտանի Հանրապետությունում միկրոտարրերով և վիտամիններով ցորենի ալյուրի հարստացման հայեցակարգին և հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկին

Կարդալ ավելին

ԵԱՀԿ

Հարցազրույցներ

 • Օտարերկրյա ներդրողների համար պաշտպանության լավագույն միջոցը շարունակում է մնալ միջազգային պաշտպանությունը․ իրավաբան
  արբիտրաժ, Միջազգային կազմակերպություններ, Օտարերկրյա ներդրումներ

  Օտարերկրյա ներդրողների համար պաշտպանության լավագույն միջոցը շարունակում է մնալ միջազգային պաշտպանությունը․ իրավաբան

  Կարդալ ավելին

 • «Խնդիրներից մեկը կրթական տարբեր աստիճաններ ունեցող իրավաբաններին իրենց աստիճաններին համապատասխան աշխատանքով ապահովելու օրենսդրորեն կարգավորելու կարիքն է». Գագիկ Ղազինյան
  Գագիկ Ղազինյան, ԵՊՀ, Իրավաբան, իրավագիտության ֆակուլտետ

  «Խնդիրներից մեկը կրթական տարբեր աստիճաններ ունեցող իրավաբաններին իրենց աստիճաններին համապատասխան աշխատանքով ապահովելու օրենսդրորեն կարգավորելու կարիքն է». Գագիկ Ղազինյան

  Կարդալ ավելին

 • «Օրենքը պարտավորեցնում է հանրային պաշտպանին». փաստաբանը պարզաբանում է ներկայացնում իր միջնորդության մասին
  Արմեն Ֆերոյան

  «Օրենքը պարտավորեցնում է հանրային պաշտպանին». փաստաբանը պարզաբանում է ներկայացնում իր միջնորդության մասին

  Կարդալ ավելին

 • «Հավատարմագրային կառավարման օբյեկտի շրջանակի ընդլայնումը կնպաստի մասնավոր իրավահարաբերությունների զարգացմանը»․ Յուրի Շիրինյան
  Հավատարմագրային կառավարում

  «Հավատարմագրային կառավարման օբյեկտի շրջանակի ընդլայնումը կնպաստի մասնավոր իրավահարաբերությունների զարգացմանը»․ Յուրի Շիրինյան

  Կարդալ ավելին

 • «Բոլոր տեղերում էլ կան նախադրյալներ այլընտրանքային վեճերի լուծումը զարգացնելու համար». Արամ Օրբելյան
  Արամ Օրբելյան, Արբիտրաժի ինստիտուտ

  «Բոլոր տեղերում էլ կան նախադրյալներ այլընտրանքային վեճերի լուծումը զարգացնելու համար». Արամ Օրբելյան

  Կարդալ ավելին

Վերլուծություններ

 • «Միայն բացառիկ դեպքերում է թույլատրելի որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրի կնքումը»․ իրավաբան
  աշխատանքային պայմանագիր, աշխատանքային օրենսգիրք

  «Միայն բացառիկ դեպքերում է թույլատրելի որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրի կնքումը»․ իրավաբան

  Կարդալ ավելին

 • Ժողովուրդների ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հարաբերակցության խնդիրը

  Ժողովուրդների ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հարաբերակցության խնդիրը

  Կարդալ ավելին

 • Մինչհռոմեական և հռոմեական իրավունք/Բուն TV

  Մինչհռոմեական և հռոմեական իրավունք/Բուն TV

  Կարդալ ավելին

ԶԼՄ-ներն LEGALinfo.am-ի նյութերը մեջբերելիս պարտադիր պետք է պահպանեն «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները:

Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետի հետ:

© 2012-2017 LEGALinfo.am Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: